AVÍS LEGAL.
BALDER TECNICA, S.L.
Polígon Industrial La Torderola, I5, N1
17412 MAÇANET DE LA SELVA (GIRONA)
C.I.F.: B-55.112.007.
Registre Mercantil de Girona, tom 2838, foli 119, full GI-52011.
TEL. +34 972858805
FAX +34972165097
MAIL comercial@baldertecnica.com
http://www.baldertecnica.com
1. Descripció del servei
BALDER TECNICA, S.L. (en endavant, "l'Empresa"), a través del domini www.baldertecnica.com (en endavant, "el lloc web"), ofereix informació sobre la seva activitat i serveis, sent aquests continguts de caràcter merament informatiu.
2. Usuaris
L'accés i / o ús d'aquest lloc web li atribueix la condició d'usuari de la mateixa (en endavant, "l'Usuari"), que accepta, des d'aquest accés i / o ús, totes i cadascuna de les disposicions incloses en les presents condicions d'ús i política de privacitat i es compromet a utilitzar els serveis oferts per l'Empresa de conformitat amb la legislació vigent, les presents condicions d'ús i política de privacitat, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.
3. Protecció de dades
L'Empresa compleix en el tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris amb la legislació vigent a Espanya ia la Unió Europea, en particular, amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i la seva normativa de desenvolupament. Per a això adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.
4. Propietat intel·lectual i industrial
El lloc web en la seva totalitat, incloent el seu disseny, estructura i distribució, textos i continguts, logotips, botons, imatges, codi font, així com tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i qualsevol altre signe distintiu, pertanyen o tenen com a cessionària a l'Empresa, no podent ser objecte de modificació, transformació, alteració, reproducció, adaptació, còpia, o traducció per part de tercers, sense l'expressa autorització dels seus titulars. La posada a disposició dels mateixos no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d'un dret d'explotació, difusió, distribució o transmissió al seu favor, diferent del dret d'ús que comporta la utilització legítima del web .
5. Exclusió de garanties i responsabilitat
L'Empresa no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
6. Modificacions
L'Empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu lloc web.
7. Enllaços
En el cas que en el lloc web es disposés d'enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, l'Empresa no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l'Empresa assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
8. Generalitats
L'Empresa perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
9. Modificació i durada de les presents condicions
L'Empresa es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.
10. Legislació aplicable i jurisdicció
La relació entre l'empresa i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Santa Coloma de Farners (Girona).
Què tenir en compte a l’hora de construir una nau industrial

El primer element a tenir en compte és la classificació del terreny on edificar. Segons la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbanística trobem 3 tipus de sòls: urbanitzable, urbà i no urbanitzable.
 
Els terrenys urbanitzables són aquells que necessiten un pla de desenvolupament específic. Existeixen dos tipus de sòls urbanitzables: el sectoritzat i l’especial o no sectoritzat. El sectoritzat és aquell que ja disposa de totes les condicions per poder edificar immediatament, mentre que l’especial o no sectoritzat és urbanitzable però necessita d’un condicionament previ per garantir les normes de protecció ambiental.
 
Els sòls urbans són delimitats dins d’un terme municipal, que compleixen amb la normativa de serveis essencials: clavegueram, aigua, electricitat i accessos. La zona ha de mostrar un clar desenvolupament urbanístic i complir estrictament amb la normativa de l’ordenament municipal. Podem trobar dos tipus de sòls urbans, el consolidat i el no consolidat. El primer, també conegut com a solar, és aquell que disposa de tots els permisos i condicions per poder edificar. El segon requereix la construcció de dotacions o serveis per poder ser consolidat.
 
Finalment tenim els sòls no urbanitzables, sòls que a causa del seu interès cultural o pel seu ús econòmic, solament permeten la construcció en dos casos: quan les edificacions són d’interès social o utilitat pública i si es tracten d’habitatges unifamiliars i construccions vinculades a la ramaderia i/o agricultura.
 
Una vegada clars els tipus de terrenys, passem a la construcció d’on hi ha molts aspectes a tenir en compte. Primerament la situació d’aquesta, segons la tipologia del negoci serà necessari estar més o menys a prop de centres neuràlgics. Depenen de si la marca és logística, industrial o terciària, que haurà d’adequar-se a les necessitats del negoci tenint en compte els accessos, com la facilitat d’entrada i sortida de camions. També hem de fer especial èmfasi en la seguretat: sobre incendis, evacuació de fums, sectoritzacions o línies de vida entre altres elements. El disseny de l’espai ha d’estar en consonància amb l’equipament i l’activitat a desenvolupar. L’aspecte mediambiental també ha de ser presa seriosament i l’edifici tenint en compte que aprofitar correctament l’energia utilitzada, evitant futurs sobrecostos energètics.
 
A Balder Tecnica oferim solucions a la construcció de naus d’estructures metàl·liques i envolvents d’edificis. Creant edificis adaptats a les necessitats del negoci del client. També adaptem edificis amb solucions de seguretat i incendis i adaptem edificis i estructures, minimitzant la inversió i gestió perquè els nostres clients puguin centrar-se únicament en la seva activitat.